EU länkar
Finansieringsmöjligheter och information

Generell https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities_en

Regional   http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/accessing-funds/

https://cohesiondata.ec.europa.eu/

Sysselsättning, socialpolitik och inkludering http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=sv

MFF 2021-2027 förslag http://ec.europa.eu/budget/mff/index2021-2027_en.cfm

Europeiska investeringsbanken (EIB) http://www.eib.org/en/projects/index.htm

MOOC (Make the most of EU resources for your regions/city) https://cor.iversity.org/

EPRS: Guide till EU-finansiering http://www.europarl.europa.eu/EPRS/Funding_Guide.pdf


Andra informationskällor

Europeiska kommissionens representationskontor https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/local-offices-eu-member-countries_en

Europaparlamentets kontaktkontor http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/close-to-you


EU-fonder och program

Horisont 2020 https://www.vinnova.se/m/horisont-2020/

Kreativa Europa http://www.kreativaeuropa.eu/

Ett sammanlänkat Europa https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country

Ten-T projekt https://ec.europa.eu/inea/ten-t/ten-t-projects/projects-by-country

LIFE (miljö) http://ec.europa.eu/environment/life/countries

Havs- och fiskerifonden https://eufonder.se/eu-fonder/havs--och-fiskerifonden.html

Landsbygdsfonden https://eufonder.se/eu-fonder/jordbruksfonden-for-landsbygdsutveckling.html

Regionalfonden https://eufonder.se/eu-fonder/regionala-utvecklingsfonden.html

Socialfonden https://eufonder.se/eu-fonder/socialfonden.html

COSME http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/

Erasmus+ utbildning: https://www.uhr.se

Erasmus+ ungdom och sport http://www.mucf.se/erasmus-plus

Fead (fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt) https://www.esf.se/sv/Vara-fonder/FEAD/

Hälsa för tillväxt: https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/internationellt-samarbete/eus-halsoprogram-2014-2020/

Programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=sv

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/EU-fonder/Om-Asyl--migrations--och-integrationsfonden-AMIF.html

Europeiska garantifonden för jordbruk (EGFJ) https://ec.europa.eu/agriculture/index_en

AAL (Active and Assisted Living Programme) http://www.aal-europe.eu/


Tävlingar

Euroscola http://www.europarl.europa.eu/sweden/sv/forlarareochskolor/euroscola.html

Juvenes Translatores https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_sv


Evenemang/Medborgardialoger

EU-kommissionen https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_en

Lokala debatter 2018 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/local_debates/

DG Regio kommunikationskampanjer http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/campaigns

Europeiska regionkommittén https://cor.europa.eu/sv/events/pages/cor-local-events.aspx