EU Program

Medfinansieras av Europeiska Unionen, Västra Götalandsregionen och Åmåls kommun:

EU:s fonder och program

 

 

EU-program för energi

EU:s energistrategi är Energi 2020. Energi 2020 har fem prioriterande områden:

 

-energieffektivisering,

-en integrerad energimarknad med infrastrukturer,

-trygg och säker energiförsörjning för konsumenter,

-energiteknik och innovation

-den externa dimensionen

 

Europeiska unionen har två stödprogram för energi:

 

1. Horisont 2020 – ett ramprogram för forskning och innovation

 

2. Europeisk struktur-och investeringsfonderna (ESI-fonderna) – ett program för regional utveckling där Europeiska regionalfonden ingår. Svenska regeringen och EU-kommissionen bestämmer utformningen av programmet i Sverige. Tillväxtverket är förvaltande myndighet. Det nationella regionalfondsprogrammet är en ny del i de Europeiska struktur- och investeringsfonderna. Stödet riktar sig först och främst till små och medelstora företag som kan söka pengar hos Energimyndigheten.

 

Energidelen i det nationella regionalfondensprogrammet stödjer övergången till koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer:

Syftet med programmet är att främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag. Energidelen genomförs bland annat i form av en nationell insats. Målet är att små och medelstora företag kan energieffektivisera sin verksamhet och därmed bli mer konkurrenskraftiga på marknaden samt att stödja kapitalförsörjning i företag vars verksamhet bidrar i övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Energimyndighetens uppdrag är att gynna energieffektivisering i små och medelstora företag inom alla branscher. Detta genomförs bland annat med ekonomiskt stöd till företag samt genom att bilda nätverk och underlätta erfarenhetsutbyte och informationsspridning.

 

Nästa ansökningsomgång öppnar troligen under senare delen av våren samt hösten 2015.

 

 

Fund for European Aid to the Most Deprived - FEAD

Målet är att hjälpa de mest utsatta i samhället runtom i EU:s alla 28 länder och därmed bekämpa fattigdom. Med olika åtgärder kommer fonden att kämpa mot de värsta formerna av fattigdom och på så vis stärka den sociala sammanhållningen. Fonden kommer att stötta EU-ländernas initiativ för att kunna erbjuda icke-ekonomiskt stöd till dem som är de mest utsatta. I ett operativt program definierar varje EU-land målgruppen och insatserna som de vill genomföra. I Sverige går hjälpen framför allt till de som är arbetslösa och tillfälligt befinner sig i landet utan rätt till socialt stöd. Satsningarna ska bland annat förbättra kunskapen om det svenska samhället och ha hälsofrämjande åtgärder som t.ex. information om hur hälsan kan förbättras. Satsningarna skall även vara förebyggande när det gäller sjukdomar, dagliga rutiner samt personlig hygien. I Sverige har Svenska ESF-rådet fått uppdraget att förvalta fonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video: EU-parlamentariker

 

 

 

 

Euroscola

Euroscola är en unik chans för gymnasieklasser och en högstadieklass att få lära sig om Europaparlamentet. Elever från alla EU-länder får testa på att vara EU-parlamentariker för en dag i Strasbourg. Läs mer här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video: EU-parlamentariker

 

 

 

 

Sektorsprogram

Ambient Assisted Living (AAL)

 

Syftet med AAL är att den tekniska utvecklingen inom IT och telekommunikation (IKT) skall komma till nytta för äldre personer – till exempel att de får möjlighet att stanna kvar längre i sin hemmamiljö, stöd till egenvård och bättre hälsa, stöd till ett fortsatt aktivt deltagande i samhällsfunktioner, samt ett fortsatt eller utökat socialt kontaktnätverk. Ett annat syfte med programmet är att stödja den europeiska industrin att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster inom detta expanderande område.

 

AAL-programmet hanteras

av AAL Association.

Läs mer om AAL på deras

hemsida (engelska)

 

I Sverige är Vinnova

ansvarig myndighet.

Läs mer om AAL hos

Vinnova (svenska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSME

COSME är ett program för företagens konkurrenskraft och SMF. Fokus ligger på finansiering, marknadstillträde, hållbarhet, entreprenörskap och företagarkultur – bland annat inom turistnäringen.

 

Enterprise Europe är en del av programmet. Programmet hanteras av Generaldirektoratet för näringsliv i Bryssel, genom EASME (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises).

 

Läs mer här om COSME (engelska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

broschyr: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/9783

 

 

 

Erasmus+

Erasmus+ ersätter EU-programmen Ung och Aktiv i Europa, Erasmus Mundus, Tempus och Programmet för livslångt lärande. Idrott är ett nytt inslag. Tillsammans bildar alla delar ett stort program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och sport.

 

Programmet gäller från 2014 och pågår fram till 2020 och består av tre delar:

 

1.Mobilitet (här ingår bland annat Europeisk volontärtjänst, ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare, fortbildning, studiebesök, erfarenhetsutbyten).

Volontärtjänst, utbildning och utbyten

2.Projektsamarbete (partnerskap och utvecklingsprojekt mellan olika organisationer).

Strategiska samarbetsprojekt

3.Stöd för policyförändring (olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå).

Möten mellan unga och personer med ansvar för ungdomspolitiken.

 

Här finns övergripande information om det nya ’Erasmus+’-programmet (engelska)

 

I Sverige hanteras programmet av Universitets- och Högskolerådet, samt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCS, f.d. Ungdomsstyrelsen).

Mer information finns här (svenska)

 

Här hittar du en detaljerad programöversikt, från Universitets- och Högskolerådet (svenska)

 

 

Europa för medborgarna

Programmets övergripande syfte är att öka kunskapen om Europeiska unionen och främja medborgarengagemang. Det nya programmet har förenklad struktur med tre delar (och syftar till att föra Europa närmare medborgarna, öka medborgarnas medvetenhet och förståelse av Europeiska unionen vilket på sikt väntas öka medborgarnas deltagande i EU-politiken).

 

Programmet hanteras av EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) i Bryssel.

Läs mer om "Europa för medborgarna" (engelska)

 

I Sverige är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, f.d. Ungdomsstyrelsen) nationell kontakt för programmet.

Läs mer om "Europa för medborgarna hos MUCF" (svenska)

 

 

Horisont 2020

EU:s program för forskning och innovation under perioden 2014-2020. Stödet ska gå till forskningsinstitutioner, universitet, högskolor, innovativa privata företag och småföretag och kommuner, framförallt i den delen som handlar om samhälleliga utmaningar. Horisont 2020 består av ett specifikt program med tre prioriteringar: Spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar.

 

Programmet hanteras av Generaldirektoratet för forskning och innovation i Bryssel. Läs mer om "Horisont 2020" (engelska)

 

Svensk kontakt för ’Horisont 2020’ är Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet. Läs mer om Horisont 2020 på Vinnovas hemsida (svenska)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video: Innovation union - Europeiska kommissionen

 

 

Hälsa

Programmet "Hälsa för tillväxt" (2014-2020) hjälper och stödjer medlemsstaterna i arbetet med att genomföra nödvändiga reformer för att skapa innovativa och hållbara hälso- och sjukvårdssystem, förbättra befolkningens tillgång till bättre och tryggare vård, främja EU-medborgarnas hälsa och förebygga sjukdom, samt skydda medborgarna från gränsöverskridande hälsohot.

 

Generaldirektoratet för Hälsa och konsumentfrågor i Bryssel är ansvarigt för programmet, genom Chafea (Consumers, Health and Food Executive Agency).

Läs mer om hälsoprogrammet (engelska)

 

I Sverige är Folkhälsomyndigheten nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram. Läs mer om programmet på Folkhälsomyndighetens hemsida (svenska)

 

 

Kreativa Europa

’Kreativa Europa’ är EU:s nya ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014-2020. Kreativa Europa är uppdelat i de två delprogrammen Kultur och MEDIA samt ett sektorsövergripande programområde som bland annat inkluderar ett finansiellt lånegarantiinstrument. Kreativa Europa erbjuder möjligheter för europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, konst och kultur att samarbeta internationellt och nå ut till en internationell publik.

 

EACEA (Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency) i Bryssel är ansvarig även för ’Kreativa Europa’.

Läs mer om programmet på EACEA:s hemsida (engelska)

 

I Sverige är Kulturrådet och Svenska Filminstitutet nationella kontaktpunkter för programmet.

Läs mer om ’Kreativa Europa’ hos Kulturrådet (svenska)

 

 

Landsbygdsprogrammet

Det nya landsbygdsprogrammet löper från i år fram till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat.

Landsbygdsprogrammet ska ge

 

•lönsamma och livskraftiga företag

•aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur

•modern landsbygd.

 

Programmet är delvis försenat vilket innebär att vissa delar kommer igång 2014, medan andra får vänta till 2015.

 

På jordbruksverkets hemsida finner ni uppdaterad information kring det nya landsbygdsprogrammet: http://www.jordbruksverket.se

 

 

LIFE

Programmet LIFE har som syfte att bidra till att genomföra, uppdatera och utveckla EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning. Programmet innefattar områden som klimatförändringar och klimatanpassning, natur och biologisk mångfald, hälsa och livskvalitet samt naturresurser och avfall. Såväl offentliga som privata aktörer kan få stöd av programmet.

 

Generaldirektoratet för miljö är ansvarigt för LIFE.

Läs mer om LIFE-programmet (engelska)

 

I Sverige är Naturvårdsverket ansvarig myndighet, och hanterar svenska ansökningar.

Läs mer om LIFE-programmet hos Naturvårdsverket (svenska)

 

 

Lokalt Ledd Utveckling (LLU)

I den nya programperioden 2014-2020 kommer fyra fonder att samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. De fyra struktur- och investeringsfonderna är jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, havs- och fiskerifonden, socialfonden och regionala utvecklingsfonden. Jordbruksverket blir förvaltningsmyndighet för Lokalt ledd utveckling för alla fonderna. Ett lokalt partnerskap mellan offentliga, privata och ideella aktörer i en bygd har möjlighet att gemensamt söka om att bilda ett leaderområde. Under 2014 pågår arbete runt om i landet med att ta fram lokala utvecklingsstrategier. Dessa strategier beskriver vilka insatser det aktuella området behöver för att utvecklas till attraktiva, konkurrenskraftiga områden och som ska stimulera ökad sysselsättning och nya företag. Strategierna ska vara inlämnade till Jordbruksverket den 1 december. Det är fortfarande lite osäkert hur dessa insatser kommer att se ut mer konkret i nästa period eftersom programmet blir försenat och troligen inte kommer igång förrän 2015.

 

 

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap

Programmet innebär en sammanslagning av de nuvarande finansieringsprogrammen Grundläggande rättigheter och medborgarskap, Daphne III och sektionerna icke-diskriminering och jämställdhet inom ”Progress”. Dessa är nu ett integrerat program under namnet ”Rättigheter och medborgarskap”, med fokus på våld mot kvinnor och barn, jämställdhet och antidiskriminering. Det finns dessutom ett program med fokus på barns rättigheter (FN:s barnkonvention).

 

Programmet hanteras av Generaldirektoratet för rättsliga frågor, i Bryssel.

Läs mer om programmet (engelska)

 

 

Sysselsättning och sociala innovationer (EaSI)

Programmet ska fokusera på att hjälpa unga människor, främja jämställdhet, bekämpa diskriminering och minska långtidsarbetslöshet och social exkludering. Programmet slår ihop tre nuvarande program: det europeiska instrumentet för mikrokrediter, delar av ”Progress”-programmet samt europeiska arbetsförmedlingstjänsten Eures.

 

EaSI hanteras av generaldirektoratet för Sysselsättning, socialpolitik och inkludering. För närvarande finns ingen svensk kontaktpunkt.

 

Läs mer om EaSI (engelska)

 

 

Strukturfonder

Interreg

Syftet med interreg är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. EU:s program för territoriellt samarbete är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av gränsöverskridande utvecklingsarbete. Fokus för programperioden 2014-2020 kommer att vara forskning och innovation, hållbara transporter, skapa en gränsöverskridande arbetsmarknad och främja utvecklingen av miljövänliga energikällor.

 

Interreg http://www.interreg4c.eu/ (engelska)

 

 

Regionalfonden (ERUF)

Europeiska regionalfonden är en del av EU:s strukturfonder, och förvaltas nationellt i Sverige. Nytt för denna sjuårsperiod är det nationella regionalfondsprogrammet som ska främja innovation, energieffektivisering och ökad tillgång på marknadskompletterande riskkapital. Ännu är detaljerna för programperioden 2014-2020 inte bestämda. De första ERUF-ansökningarna väntas öppna i oktober 2014.

 

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för programmet.

Mer information och nyheter om programperioden 2014-2020 publiceras här

 

 

Socialfonden (ESF)

Europeiska socialfonden är den andra delen av EU:s strukturfonder och regionala stöd. ESF är Europas viktigaste instrument för att stödja jobb, hjälpa folk att få bättre jobb och säkerställa rättvisare arbetstillfällen för alla EU-medborgare. Europeiska kommissionen och EU-länder, bestämmer tillsammans ESF:s prioriteringar och hur resurser spenderas. En prioritering är att stärka arbetstagarnas anpassningsförmåga med nya färdigheter, och företag med nya sätt att arbeta. Andra prioriteringar fokuserar på att förbättra tillgången till sysselsättning genom att hjälpa unga människor med övergången från skola till arbete, eller träna mindre kvalificerade arbetssökande att förbättra sina utsikter till arbete. Det finns en stor variation av ESF projekt, det finns projekt som riktar sig till utbildningssystemen, lärare och skolbarn, till unga och äldre arbetssökande, och till potentiella företagare med olika bakgrund. Människor är i fokus för ESF.

Programperioden 2014-2020 har som mål att:

•Få fler människor i arbete

•Social inkludering

•Bättre utbildning

•Bättre offentlig förvaltning

Socialfonden hanteras av Svenska ESF-rådet. Läs mer om ESF-rådet

 

Läs mer om ESF under den nya programperioden (2014-2020)

 

 

Senaste nyhetsbrev

Testa dina kunskaper om EU och EU länderna med "EU-resan"!

Kontakt

 

 

 

 

 

Besöksadress

Postadress

Tel: +46 532 170 20

Kungsgatan 20

Box 62

E-post:

662 31 Åmål

662 22 Åmål

europadirekt@amal.se

Sidan är senast uppdaterad 2018-06-12 kl. 15:00